สภาพทั่วไป

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย

1. สภาพทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบล เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2539 มีฐานะเป็นนิติบุคคล ปัจจุบันมีที่ทำการตั้งอยู่เลขที่ 221 หมู่ที่ 1 ตำบลจำป่าหวาย อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

องค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอำเภอเมืองพะเยา ห่างจากอำเภอเมืองพะเยา 17 กิโลเมตร มีเนื้อที่  163 ตารางกิโลเมตร 101,875 ไร่ มีอาณาเขต ดังนี้

ทิศเหนือ          ติดต่อกับตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา และตำบลดอกคำใต้

ทิศใต้             ติดต่อกับตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา และอำเภองาว จังหวัดลำปาง

ทิศตะวันออก     ติดต่อกับอำเภอดอกคำใต้

ทิศตะวันตก       ติดต่อกับตำบลแม่ต๋ำ และตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

องค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย มีพื้นที่ในเขตการปกครอง จำนวน  13  หมู่บ้าน หมู่บ้านที่ตั้งล่าสุด ได้แก่ หมู่ที่  13  บ้านใหม่ริมบึง  จำนวนครัวเรือน  รวม  2,834  ครัวเรือน  จำนวนประชากรในตำบล  รวม  8,475  คน แยกเป็นชาย  4,193  คน  หญิง  4,282  คน (ที่มา :  สำนักทะเบียนและบัตรอำเภอเมืองพะเยา , เมษายน  2553)  ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  แยกตามกลุ่มอายุได้ดังนี้

หมู่ที่

ครัวเรือน

ชาย

หญิง

รวม

1

205

349

331

680

2

284

441

407

848

3

245

374

377

751

4

208

236

238

474

5

289

396

423

819

6

284

440

491

931

7

228

312

321

633

8

252

398

409

807

9

242

362

380

742

10

61

94

81

175

11

209

296

308

604

12

132

192

200

392

13

195

303

316

619

รวมทั้งสิ้น

2,834

4,193

4,282

8,475

สภาพภูมิประเทศ

ตำบลจำป่าหวาย  มีลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบ และบางส่วนเป็นเนินเขา สภาพดินในพื้นที่ราบเป็นดินดำ และดินเหนียว ในส่วนของเนินเขามีสภาพเป็นดินลูกรัง

สภาพภูมิอากาศ

สภาพภูมิอากาศแบบมรสุม  มี  3  ฤดู  คือ

ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่เดือน  มีนาคม  ถึงเดือน  มิถุนายน  สภาพอากาศร้อนอบอ้าว  อุณหภูมิโดยเฉลี่ยประมาณ  40  องศาเซลเซียส

ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่เดือน  กรกฎาคม  ถึงเดือน  ตุลาคม  มีฝนตกชุกหนาแน่น  ปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ยประมาณ  1,045.23  มิลลิลิตร

ฤดูหนาว  เริ่มตั้งแต่เดือน  พฤศจิกายน  ถึงเดือน  กุมภาพันธ์  มีสภาพอากาศหนาว ถึงหนาวจัด อุณหภูมิโดยเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  16  องศาเซลเซียส และลดต่ำลงจนถึง  6  องศาเซลเซียส

ผลิตภัณฑ์มวลรวม

ประชากรส่วนใหญ่ของตำบลจำป่าหวาย ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ปลูกข้าว หอมแดง กระเทียม  ฟักทอง  ถั่วเขียว/เหลือง  มะขาม  มะม่วง  บางส่วนประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์  มีอาชีพหัตถกรรมพื้นบ้าน และอุตสาหกรรมในครัวเรือน เพื่อพ้นฤดูเก็บเกี่ยว ประชากรที่เป็นเกษตรกรจะเตรียมเชื้อพันธุ์ในการปลูกหอมแดง , กระเทียม ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของตำบล ต่อไป ร้อยละของการประกอบอาชีพของประชากรในตำบลจำป่าหวาย คิดได้ ดังนี้

 • อาชีพเกษตรกรรม                      ร้อยละ   80
 • อาชีพค้าขาย                              ร้อยละ  10
 • อาชีพรับจ้างทั่วไป                     ร้อยละ  5
 • อาชีพรับราชการ                         ร้อยละ  4
 • อาชีพอื่น ๆ                                  ร้อยละ   1

ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย มีการประกอบธุรกิจต่าง ๆ ดังนี้

 • ปั๊มน้ำมันขนาดใหญ่                            จำนวน                   1              แห่ง
 • ปั๊มน้ำมันขนาดกลาง                           จำนวน                   1              แห่ง
 • ปั๊มน้ำมันขนาดเล็ก (ปั๊มหลอด)         จำนวน                  5              แห่ง
 • โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก        จำนวน                   2              แห่ง
 • โรงสีข้าว                                               จำนวน                13              แห่ง
 • ร้านค้า                                                    จำนวน               20              แห่ง

กลุ่มอาชีพ

ตำบลจำป่าหวาย มีผลิตภัณฑ์จากกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ดังนี้

 • กลุ่มหน่อไม้ปี๊บ
 • กลุ่มเครื่องจักสาน
 • กลุ่มเกษตรปลูกหอมแดง กระเทียม
 • กลุ่มผลิตผ้าเช็ดเท้าและพรมเช็ดเท้า
 • กลุ่มผลิตแซมพูสมุนไพร
 • กลุ่มเห็ดฟาง
 • กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ่า
 • กลุ่มทำปุ๋ยหมัก

รายได้

ประชากรในพื้นที่ตำบลจำป่าหวาย มีรายได้ส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ  80  จากพืชผลทางการเกษตร เช่น ข้าว และ หอมแดง   ร้อยละ  10  จากอาชีพค้าขาย       ร้อยละ  5  จากอาชีพรับจ้างทั่วไป  ร้อยละ  4  จากอาชีพรับราชการ  และร้อยละ  1  จากการทำหัตถกรรมพื้นบ้านและอุตสาหกรรมในครัวเรือน

การศึกษา

องค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย มีสถานศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ  ดังนี้

 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                    จำนวน                   4              แห่ง
 • โรงเรียนระดับประถมศึกษา                       จำนวน                   2              แห่ง
 • โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา         จำนวน                   1              แห่ง

การสาธารณสุข

ตำบลจำป่าหวาย  มีสถานีอนามัยประจำตำบล         จำนวน                   1              แห่ง

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ตู้ยามตำรวจประจำตำบล                                                    จำนวน                                  1              แห่ง

ชุดรักษาความปลอดภัยประจำหมู่บ้าน ๆ ละ                                                                    1              ชุด

สมาชิกอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                                              4  รุ่น /  179         คน

ทรัพยากรธรรมชาติ

ตำบลจำป่าหวาย  มีแหล่งน้ำ  ประกอบด้วย

แหล่งน้ำตามธรรมชาติ                      จำนวน  4  แห่ง  ได้แก่    แหล่งน้ำซับน้ำจำ   บึงหลวง   บึงเสือ    ร่องขี้นา

แหล่งน้ำสาธารณะ                             จำนวน  7  แห่ง  ได้แก่  ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่  2  บ้านดอนมูล  , หมู่ที่  3  บ้านจำป่าหวายเหนือ  , หมู่ที่  5  บ้านหล่ายฮ่อง  , หมู่ที่ 6  บ้านร่องเข็ม  และหมู่ที่  8  บ้านสันกลาง

แหล่งน้ำที่จัดสร้างขึ้น                        จำนวน  866  แห่ง  ได้แก่

–  ฝาย                                               จำนวน      6       แห่ง

–  บ่อน้ำตื้น และบ่อโยก                    จำนวน   860     แห่ง

ทรัพยากรธรรมชาติ

ตำบลจำป่าหวาย  มีพื้นที่ป่า              จำนวน  40  ไร่    ประกอบด้วย

–  ป่าชุมชนน้ำจำ ในพื้นที่หมู่ที่  6  บ้านร่องเข็ม

–  ป่าบริเวณวัดพระธาตุดอยน้อย  หมู่ที่  11  บ้านจำป่าหวายทุ่ง

2.2         ข้อมูลศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย

โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล

องค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย แบ่งโครงสร้างออกเป็น  4  ส่วน  ประกอบด้วย

                                สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

พนักงานส่วนตำบล                            จำนวน                 9           คน

พนักงานจ้างตามภารกิจ                    จำนวน               12           คน

พนักงานจ้างทั่วไป                            จำนวน                 7           คน

                                ส่วนการคลัง

พนักงานส่วนตำบล                            จำนวน                   4              คน

                                ส่วนโยธา

พนักงานส่วนตำบล                            จำนวน                   3              คน

พนักงานจ้างตามภารกิจ                    จำนวน                   1              คน

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

พนักงานส่วนตำบล                            จำนวน                   1              คน

ประมาณการรายรับขององค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย

ประจำปีงบประมาณ   2554

รายได้ภาษีอากร                                                                 11,071,500.00     บาท

รายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอากร                                                          796,300.00    บาท

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล                                                      10,050,000.00     บาท

                                                                                รวมทั้งสิ้น                                            21,917,800.00      บาท

 

ประมาณการรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย

ประจำปีงบประมาณ   2554                                                           

            แยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ก. ด้านบริหารทั่วไป

1. แผนงานบริหารทั่วไป                                                       7,592,910.00   บาท

2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน                                     295,000.00   บาท

ข. ด้านบริการชุมชนและสังคม

1. แผนงานการศึกษา                                                               2,724,600.00        บาท

2. แผนงานสาธารณสุข                                                                 816,590.00        บาท

3. แผนงานเคหะและชุมชน                                                    1,318,200.00          บาท

4. แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน                                         229,650.00          บาท

5. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ                        755,000.00          บาท

6. แผนงานสังคมสงเคราะห์                                                           30,000.00        บาท

ค.  ด้านเศรษฐกิจ

1.  แผนงานด้านการเกษตร                                                411,250.00        บาท

ง.  ด้านการดำเนินงานอื่น

1. แผนงานงบกลาง                                                      7,744,378.00       บาท

รวมทั้งสิ้น   21,917,578.00       บาท

มิถุนายน 2019
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
« พ.ค.    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930