ฝ่ายบริหาร

นายอุทัย วิรัตน์เกษม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย
โทร. 08 9950 2890

นายสมชาย ขวัญใจ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 08 9854 5869

นายบุญช่วย มหาวรรณศรี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 08 5708 7684

นายชัยชนะ ภาระจำ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 08 1728 1388