ฝ่ายบริหาร

นายสัจจพจน์ บุญเมือง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย

นายสงวน ปิงเมือง
รองนายก อบต.

นายสมเกียรติ ภาระจำ
รองนายก อบต.

นายชัยชนะ ภาระจำ
เลขานุการนายก อบต.