ฝ่ายบริหาร

นายสัจจพจน์ บุญเมือง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย

นายสมชัย วงศ์ขัติ
รองนายก อบต.

นายสมเกียรติ ภาระจำ
รองนายก อบต.

นายพิศาล ศรีเมือง
เลขานุการนายก อบต.