โครงสร้างบุคคลากร

หัวหน้าส่วนราชการ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายอิสสระ ธีรธรรมปัญญา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 08 8433 5089
สำนักปลัดฯ
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน

นางวิวา วงค์ชัย
หัวหน้าสำนักงานปลัดฯ
โทร. 08 2347 8327

นางพรอารีย์ เสมอเชื้อ
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. 08 1024 7956

นายสมพงษ์ ศิริกัน
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. 06 2945 9886

ผู้อำนวยการ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางอนงค์ บุญเรือง
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
โทร. 08 0793 8525