นายอุทัย วิรัตน์เกษม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ติดตามเราได้ที่

กองช่าง

นายสมพงษ์ ศิริกัน
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายปรัชญา แสงแก้ว
นายช่างโยธา อาวุโส

นายธนเดช ยอดวงค์
นายช่างโยธา อาวุโส

นายพิษณุ วงศ์ปัญญา
ผู้ช่วยช่างสำรวจ

นางสาวเสาวนีย์ ปันโย
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ