นายอุทัย วิรัตน์เกษม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ติดตามเราได้ที่

กองช่าง

นายสมพงษ์ ศิริกัน
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายธนเดช ยอดวงค์
นายช่างโยธา อาวุโส

นายสัญห์ชัย ทะปัญญา
นายช่างโยธา ชง.

นายพิษณุ วงศ์ปัญญา
ผู้ช่วยช่างสำรวจ

นางสาวเสาวนีย์ ปันโย
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ