นายอุทัย วิรัตน์เกษม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ติดตามเราได้ที่

กองสาธารณสุขฯ

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางคุณัญญา ช่วยค้ำชู
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชง.

นางสาวบัวลอง ปัญญา
เจ้าพนักงานธุรการ ชง.