ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายสมพงษ์ ศิริกัน
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน

นางสาวระยอง ใฝ่ใจ
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพ

นางสาวบัวลอง ปัญญา
พนังงานธุรการ