กองสาธารณสุขฯ

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพ

นางสาวบัวลอง ปัญญา
พนังงานธุรการ