กองสาธารณสุขฯ

ผู้อำนวยการกองช่าง

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพ

นางสาวบัวลอง ปัญญา
พนังงานธุรการ