สมาชิก อบต.

นายบุญช่วย มหาวรรณศรี

ประธานสภาฯ

นายวีรพงษ์ พันธุลี

รองประธานสภาฯ

นายอิสสระ ธีรธรรมปัญญา

เลขานุการสภาฯ

นางอารีย์ ใฝ่ใจ

ส.อบต. หมู่ 1

นายบุญเรือง ศรีเรือง

ส.อบต. หมู่1

นายยงยุทธ เทพ

ส.อบต. หมู่ 2

นางยุพา บุญเรือง

ส.อบต. หมู่ 2

นายเสาร์ อินปินตา

ส.อบต.หมู่ 3

นายนิยม ขัดธิ

ส.อบต.หมู่ 3

นายวีระพร ขัติวงศ์

ส.อบต.หมู่ 4

นายสายสุริยา หล้าอินเชื้อ

ส.อบต.หมู่ 5

นายชัชวาล ปิงยศ

ส.อบต.หมู่ 5

นายก้องหล้า ใฝ่ใจ

ส.อบต.หมู่ 6

นายธวัชชัย บุญเก่ง

ส.อบต.หมู่ 6

นายดุสิต ทาทอง

ส.อบต.หมู่ 7

นายพงษ์พันธ์ เจริญ

ส.อบต.หมู่ 7

นายเกรียงไกร มหาวรรณศรี

ส.อบต.หมู่ 8

นายประชัน จุมปูเครือ

ส.อบต.หมู่ 8

นายเจษฎา ลำภู

ส.อบต.หมู่ 9

นายสมชาย ปิงเมือง
ส.อบต. หมู่ 9

นายสุวรรณ ใฝ่จิตต์

ส.อบต.หมู่ 10

นางนุชนภา มหาวรรณศรี
ส.อบต.หมู่ 11
นายเดชกำพล พลูคำ
ส.อบต.หมู่ 12

นายนิรันดร์ ขวัญใจ

ส.อบต.หมู่ 12

นายประหยัด จอมภา

ส.อบต.หมู่ 13

นายเดิน วงค์จุมปู

ส.อบต.หมู่ 13