สมาชิกสภาอบต.


นายบุญเรือง ศรีเมือง
ประธานสภา อบต.จำป่าหวาย

นายนิรันดร์ ขวัญใจ
รองประธานสภา อบต.จำป่าหวาย

นายอิสสระ ธีรธรรมปัญญา
เลขานุการสภา อบต.จำป่าหวาย

นายจำรัส พันธ์กิ่ง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2

นายเสาร์ อินปินตา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3

นายเรืองศักดิ์ ตื้อคำ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4

นายนพรัตน์ ทาทอง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5

นายธวัชชัย บุญเก่ง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6

นายดุสิต ทาทอง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7

นายราชันย์ จุมปูเครือ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8

นายจันทร์ ศรีชัยอินทร์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9

นางเสาร์แก้ว วงค์ขัติย์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10

นางอัมพร ไชยทอง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11

นายประหยัด จอมภา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 13