นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

จำป่าหวาย

สมาชิกสภาอบต.

นายบุญช่วย มหาวรรณศรี
ประธานสภาฯ

นายวีรพงษ์ พันธุลี
รองประธานสภาฯ

นายอิสสระ ธีรธรรมปัญญา
เลขานุการสภาฯ

นางอารีย์ ใฝ่ใจ
ส.อบต. หมู่ 1

นายบุญเรือง ศรีเรือง
ส.อบต. หมู่ 1

นายยงยุทธ เทพ
ส.อบต. หมู่ 2

นางยุพา บุญเรือง
ส.อบต. หมู่ 2

นายเสาร์ อินปินตา
ส.อบต.หมู่ 3

นายนิยม ขัดธิ
ส.อบต.หมู่ 3

นายวีระพร ขัติวงศ์
ส.อบต.หมู่ 4

นายสายสุริยา หล้าอินเชื้อ
ส.อบต.หมู่ 5

ส.อบต.หมู่ 5

นายก้องหล้า ใฝ่ใจ
ส.อบต.หมู่ 6

นายธวัชชัย บุญเก่ง
ส.อบต.หมู่ 6

นายดุสิต ทาทอง
ส.อบต.หมู่ 7

นายพงษ์พันธ์ เจริญ
ส.อบต.หมู่ 7

นายเกรียงไกร มหาวรรณศรี
ส.อบต.หมู่ 8

นายประชัน จุมปูเครือ
ส.อบต.หมู่ 8

นายสมชาย ปิงเมือง
ส.อบต.หมู่ 9

นายสุวรรณ ใฝ่จิตต์
ส.อบต.หมู่ 10

นางนุชนภา มหาวรรณศรี
ส.อบต.หมู่ 11

นายนิรันดร์ ขวัญใจ
ส.อบต.หมู่ 12

นายประหยัด จอมภา
ส.อบต.หมู่ 13

นายเดิน วงค์จุมปู
ส.อบต.หมู่ 13