สำนักปลัดฯ

นายอิสระ ธีรธรรมปัญญา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย

นางวิวาห์ วงศ์ชัย
หัวหน้าสำนักปลัดฯ

นางหนึ่งนุช แสนบ้าน
จนท.วิเคราะห์

นางนฤมล ปัญจขันธ์
นักวิชาการการศึกษา

นางรัตติการ เชื้ออยู่นาน
เจ้าพนักงานธุรการ

ว่าที่ร้อยตรี มนัสชัย สุขศรี
เจ้าพนักงานป้องกันฯ

นางพงษ์สิริ ปิยะมาน
จพง.ประชาสัมพันธ์

นายพรชัย นามวงศ์
นักพัฒนาชุมชน

นายฉัตรระวี วิรัตน์เกษม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายไพรสน ยอดบุญมา
บุคลากร


นางปรียา ภาระจำ
ครูผู้ดูแลเด็ก