สำนักปลัดฯ


นางวิวาห์ วงศ์ชัย
หัวหน้าสำนักปลัดฯ

นางหนึ่งนุช แสนบ้าน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก.

นางสาวโชติกา มาลูน
นักวิชาการศึกษา ชก.

นางรัตติการ เชื้ออยู่นาน
เจ้าพนักงานธุรการ ชง.

ว่าที่ร้อยตรี มนัสชัย สุขศรี
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปก.

นางพงษ์สิริ ปิยะมาน
นักประชาสัมพันธ์ ชก.

นายพรชัย นามวงศ์
นักพัฒนาชุมชน ชก.

นายฉัตรระวี วิรัตน์เกษม
นักจัดการงานทั่วไป ชก.

นายไพรสน ยอดบุญมา
นักทรัพยากรบุคคล ชก.

นางปรียา ภาระจำ
ครู คศ.1

นางยุพา กิ่งก้าน
ครู คศ.1

นางพวงพร ปิงเมือง
ครู คศ.1