กองคลัง

นางพรอารีย์ เสมอเชื้อ

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสุพรรณี ศรีบุญเรือง

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

นางอนงค์ บุญเรือง

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางจารุพร บุญมี

นักวิชาการพัสดุ

นายสุริยา  แสนสมรส

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ