กองคลัง


นางพรอารีย์ เสมอเชื้อ
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางกรรณิการ์ แก้วบุญเรือง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ชก.

นางพรพิมล กันทา
นักวิชาการเงินและบัญชี ชก.

นางจารุพร บุญมี
นักวิชาการพัสดุ ชก.

นางสุวรรณี ปวงงาม
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชง.

นายสุริยา แสนสมรส
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

นายนราวุฒิ อุบลจิต
คนงานทั่วไป