กองคลัง

นางพรอารีย์ เสมอเชื้อ

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางรจนีย์ ศรีพรม

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปก.

นางอนงค์ บุญเรือง

นักวิชาการเงินและบัญชี ชก.

นางจารุพร บุญมี

นักวิชาการพัสดุ ชก.

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นายสุริยา แสนสมรส

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

นายนราวุฒิ อุบลจิต

คนงานทั่วไป